10 دی 1393

جزئیات تخلف ۲.۳ میلیارد تومانی مسافربرها در شش ماهه اول ۹۳

مولف: مدیریت سیستم   /  دسته: اخبار مهم   /  رتبه دهید:
5

جزئیات تخلف ۲.۳ میلیارد تومانی مسافربرها در شش ماهه اول ۹۳

جزئیات نتایج نظارت بر نرخ خدمات حمل‌ونقل کالا و مسافر در ۳۱ استان‌ حاکی از آن است که گرانفروشی، عدم نصب نرخ‌نامه و عدم صدور فاکتور به ترتیب در شش ماه اول امسال بیشترین تخلفاتی بوده که واحدهای خدماتی مرتکب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نتایج بازرسی از ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ و ﻣﺴافر در کشور طی شش ماه نخست امسال حاکی از آن است که در مدت یاد شده از واحدهای خدماتی برون‌شهری به‌طور متوسط 4.5 درصد، در ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  1.5 درصد، در ﺣﻮزه درونﺷﻬﺮی در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 5.3 درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻻ یک درﺻﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

جزئیات نتایج نظارت بر نرخ خدمات حمل‌ونقل کالا و مسافر در سطح استان‌های کشور حاکی از آن است که گرانفروشی، عدم نصب نرخ‌نامه، عدم صدور فاکتور به ترتیب در شش ماه اول امسال تخلفاتی بوده که واحدهای خدماتی مرتکب شده‌اند. در نیمه نخست امسال 4 هزار و 760 فقره پرونده تخلف تشکیل شده و کل ارزش ریالی تخلفات کشف شده 23933013578 ریال بوده است.

از مجموع وحدهای بازرسی شده برون شهری در استان‌ها طی شش ماه نخست امسال 1835 واحد متخلف شناسایی و پس از تکمیل پرونده جهت صدرو رای به تعزیرات معرفی شده‌اند. در این بین استان‌های گلستان و خراسان رضوی به ترتیب با 301 و 191 پرنده بیشترین سهم از پرونده ‌های متشکله را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش برون شهری ارزش ریالی تخلفات کشف شده 18807278496 ریال بوده و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته استان خراسان رضوی با 11565263000 بالاترین رقم است.

در بخش حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر استان خراسان رضوی با 61.5 درصد و کرمانشاه با 21 درصد بالاترین درصد پرونده‌های تشکیل شده تخلف را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش حمل‌ونقل برون شهری کالا از مجموع واحدهای بازرسی شده در بازه زمانی اول فروردین ماه تا 31 شهریور ماه امسال تعداد 214 واحد متخلف شناسایی شده که استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به ترتیب با 31، 29 و 26 پرونده، بیشترین سهم از پرونده‌های متشکله را داشته‌اند.

تخلفات کشف شده در این بخش 1798692972 ریال بوده، ضمن آن‌که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بالاترین رقم ارزش ریالی تخلفات کشف شده متعلق به استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 974691800 و 331379000 ریال بوده است.

همچنین بالاترین میانگین ارزش تخلفات پرنده‌های متشکله حمل و نقل برون شهری کالا مربوط به استان اصفهان با 8775000 ریال بوده است.

*تهران پیشتاز تخلفات کشف شده در حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر

از مجموع واحدای بازرسی شده در استان‌ها تعداد 2591 متخلف شناسایی شده که استان‌های تهران، کرمان و خراسان به ترتیب با 256، 194 و 744 بیشترین سهم از پرونده‌های متشکله در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. ارزش ریالی تخلفات کشف شده این بخش 3044840610 ریال بوده که استان تهران با 1331576300 ریال بالاترین رقم ارزش تخلفات مکشوفه را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار بالاترین میانگین ارزش ریالی تخلفات پرونده‌های متشکله حمل و نقل درون‌شهری در بخش مسافر متعلق به استان بوشهر با 1175160 ریال بوده است. همچنین با توجه به ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بیشترین درصد را استان تهران با 43.7 درصد به خود اختصاص داده است.

از ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ طی شش ماه نخست امسال ﺗﻌﺪاد 12.511 واﺣﺪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور رای ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮمتی ﻣﻌﺮفی شده‌اند. در این بین اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن با 8 ﺑﺎ ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ از ﭘﺮونده‌ ﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ را داﺷﺘﻪ است.

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر در نیمه نخست امسال یک درصد بازرسی‌های صورت گرفته به تشکیل پرونده منجر شده و  اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ با 19 ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳـﻲ و 3  ﻓﻘـﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ تخلف یابی (15.8) را کسب کرده است.

ﺟﻤﻊ ارزش رﻳـﺎﻟﻲ ﺗﺨﻠﻔـﺎت ﻛﺸـﻒ ﺷـﺪه 282.201.500 رﻳﺎل اﻋﻼم شده که  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ‌ﻫـﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺘانﻫﺮﻣﺰﮔـان 82.210.000 رﻳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. همچنین ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش رﻳﺎلی ﺗﺨﻠﻔـﺎت ﭘﺮوﻧـﺪه‌های ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ در ﺑﺨﺶ درون‌ﺷﻬﺮی ﻛﺎﻻ به نام اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن غربی با 78.739.500 ثبت شده است.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش رﻳﺎلی ﺗﺨﻠﻔﺎت ﭘﺮونده‌ﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ در ﺑﺨﺶ درون‌شهری ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ تخلفات  کشف شده تا 29.1 درصد مربوط به استان هرمزگان است.

تعداد مشاهده (1207)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "جزئیات تخلف ۲.۳ میلیارد تومانی مسافربرها در شش ماهه اول ۹۳"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید