بار کامیون آبجو ریخته شده بزرگراه 3 را بسته است

خبر

برخورد صبح زود با سه تریلر تراکتور برای ساعت ها باعث پاک شدن مسیرهای بزرگراه 3 متمایل به غرب شد که خدمه در حال پاک کردن نشتی بیشتر آبجو بودند.

پلیس در تماس با برخورد تقریباً ساعت 6:15 صبح پنج شنبه صبح پنجشنبه در جاده کلیسای هرون و EC ردیف اعلام کرد.

در این برخورد هیچ کس آسیب ندیده و پلیس عقب ترین راننده را به دلیل خیلی دقیق پیگیری متهم کرده است.

افسر رسانه ای Essex OPP ، سازنده آماندا آلن می گوید در حالی که خدمه برای تخلیه دو دستگاه از تریلرهای تراکتور کار می کنند ، یک خط مسدود است. OPP از رانندگان می خواهد که از منطقه خودداری کنند.

آلن می گوید یک تریلر بار آبجو حمل می کرد و دیگری تریلر کویل استیل داشت.

آلن گفت: “هر دو بار بسیار سنگین و بسیار خوشحالیم كه گزارش می دهیم كه در این برخورد هیچ كسی آسیب ندیده است.”