خرید اسید آسکوربیک |خرید آسکوربیک اسید |آسکوربیک اسید صنعتی

خبر

تیمار توأم ترکیبات بالا مهم تنش کم آبی سبب ارتقاء کار این آنزیم نسبت به گیاهانی که به تنهایی پایین تأثیر تنش بی آبی قرار گرفته بودند شد. غلظتهای بالای سالیسیلات سبب ساز افزایش فعالیت پراکسیداز در نخود شده می باشد (16).حضور اسکوربات و سالیسیلیک اسید به صورت تنهایی و همچنین به شکل توأم در حالت نرمال منجر ارتقاء فعالیت پراکسیداز می شود اما در موقعیت تنش، دارای توجه به اینکه ترکیبات ذکر شده سبب مهار خسارات ناشی از تنش می شوند، در غایت فعالیت آنزیم پراکسیداز کمتر می یابد. در این تحقیق سالیسیلیک اسید وآسکوربیک اسید به تنهایی میزان فلاونوئیدها را ارتقاء دادند. آسکوربیک اسید نیز در ارتفاع موج 300 نانومتر منجر کاهش میزان فلاونوئیدها شده ولی در طول موجهای 270 و 330 نانومتر، آسکوربیک اسید میزان فلاونوئیدها را نسبت به گیاه شاهد ارتقاء داده است. تنش خشکی نیز منجر افزایش فلاونوئیدها نسبت به گیاهان شاهد در تراز احتمال 5 درصد شده است(شکلهای 1، 2 و 3). در ضمن بیشترین مقدار جذب فلاونوئیدها در ارتفاع موج 270 نانومترمربوط به آسکوربیک اسید و در ارتفاع موج 300 و 330 نانومتر مربوط به سالیسیلیک اسید بود. همچنین سالیسیلیک اسید، آسکوربیک اسید و ادغام توأم این 2 ماده سبب ارتقاء فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به مثال شاهد (در برگ و ریشه) شده هست ، ولی نتیجه ها حاصل از تیمار توأم ترکیبات بالا حیاتی تنش بی آبی سبب ساز کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به گیاهانی که تنها اساسی تنش بی آبی تیمار شده بودند گشت. تنش کم آبی سبب ساز ارتقاء فعالیت آنزیم پراکسیداز در بافت برگی نسبت به شاهد شده است. بافت کبدی و سرم به مراد بررسی تأثیر تمرین بر متابولیسم اسکوربیک تحلیل شد. مقایسه میانگینها هم براساس امتحان LSD در مرحله 5 درصد انجام شد و نمودارها حیاتی نرم افزار Excel رسم ویتامین ث اسید اسکوربیک چیست شدند. در ضمن بیشترین کار آنزیمی مربوط به گیاهان تیمار شده زیر وضعیت تنش کم آبی به اندازه یک سوم ظرفیت مزرعه­ای تعلق داشت و کمترین کار آنزیمی هم به گروه گیاهان شاهد وابسته بود. در بررسیهای انجام شده معلوم شد که تزریق آمپول ویتامین C به این بیماران موجب کاهش خستگی و ارتقاء انرژی آن‌ها میگردد. کار آنزیمی برحسب تغییرات جذب در دقیقه به ازای هر میلی گرم پروتئین ارزیابی شد(3و6). اندازه­گیری آنزیم پراکسیداز: به منظور میزان گیری آنزیم پراکسیداز ابتدا پروتئینها از اندامهای هوایی (برگها) در دمای 4-0 درجه سانتی گراد استخراج شدند(8). درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه اسید اسکوربیک یا ویتامین ث لطفا از تارنما ما دیدن کنید.