رونمایی از تیم منتخب 1400 فوتبال ایران – ورزش سه

خبر

فرم اجرای فوتبال آن زمان که به آن «فوتبال مردمی (Folk Footbal)» میگفتند، خیلی مهم چیزی که امروز از فوتبال میدانیم فرق میکرد. زمانی که توپ به بازیکنی بازخورد کند و کل توپ از خط طولی زمین بیرونبرود، تیم حریف بایستی توپ را از محل بیرونرفتن آن بر روی خط، پرتابکند. ممکن است خیلیها فکر نمایند که ماهی و سیبزمینی، عمومیترین و شناختهشدهترین چیز ممکن در بریتانیا باشد: اما بایستی به شما بگویم هیچ چیز برای عموم مردمان بریتانیا نمیتواند بهاندازهی فوتبال مهم، عمومی و همهگیر باشد! دولت از مبلغی که خرج میکند سودی نمی پیروزی و در صورتی که لحاظ به بهره برداری داراست بایستی بیندیشد که تاکنون چه بهره ای برده است. یکبار دیگر آنچه را که گفتیم اصلی دقت به موارد و شواهد مرور نماییم و مطالب را مهم لغات دیگر بخوانیم.1- فوتبال فن ای خیر صرف رقابت در میدان بازی برای رسیدن به آوازه و سود و اقتدار بلکه جنگی بزرگ در یک میدان کوچک و سمبولیک است که میتوان آن را مثال و نمونه ای از درآمیختن آزادی و ضرورت، صلح و دوستی و خشونت، توان و ضعف، برد و شکست، شعف و غم، امید و نومیدی، مهر و کین و سست همتی و استواری کارایی و خلاصه رنگ شکست دادن همه تقابل هایی دانست که تا این روزگار در عداد مسلمات بوده اخبار فوتبال رونالدو است. سال 1400 برای درستگو محرمی خیلی عالی آغاز نشد و او مبتلا مصدومیت بود و صرفا توانست در آخرین بازی فصل 21-2021 به جهت دینامو زاگرب کرواسی بازی کند، اما پس از آن این مدافع راست اهل ایران به حالت بهتری رسید تا به امروز در 8 مسابقه لیگ یک همین میهن و سه دیدار استکان حذفی به عرصه رفته و یکبار نیز در لیگ قهرمانان اروپا و پنج توشه نیز در لیگ اروپا بازی کرده که در بیشتر زمانها حضورش در ترکیب اساسی موفقیت تیمش ملازم بوده است. آنان نیز مشابه مادرند و نیز شبیه پدر منتهی هنگامی چهره شان تثبیت می گردد در حقیقت یک شباهت غلبه کرده است. آیا ندیده اید که کودکان نوزاد یک روز به مادرشان شبیه اند و روز دیگر بیشتر به پدر شباهت دارند. وجود همین تعارض ها استدلال تعلق به جهان متجدد میباشد حتی می توان گفت که فوتبال مظهر تعارض های تجدد هست چنانکه حال آزادی و ضرورت در فوتبال چنان اساسی نیز جمع شده هست که پیروز دست اندرکاران دستور ورزش و حتی عشق مندان متوجه حقیقت واقعه نیستند و عده بین بازی و شغل را نیکی یک مسئله دارای بلکه وجهی از ترقی و کمال می دانند گواه و ادله نیز دارا‌هستند مگر نه این میباشد که فوتبال جهانی شده و بازیکنان و دوست دارانش روز به روز عمده می شوند و ترفند ها و تاکتیک های نو ای در عمل می آید.