مهمترین خواص و عوارض آنتی اسکالانت

خبر

این رسوب ها نیاز به فشار محل ورود گزینه نیاز را افزیش میدهند ولی به راحتی بوسیله شویندههای PH پایین پاک میشوند. به عنوان مثال، ویروس های نانومتری را می اقتدار به راحتی بوسیله فیلترهای فرابنفش از بین موفقیت و ذرات کوچک آلاینده های شیمیایی را هم می توان از نحوه فیلترهای کربنی حذف کرد. اسیدی شدن: افزودن اسید به آب خوراک طعام غشاهای تصفیه آب صنعتی باعث حذف یون های کربنات و حذف یکی از واسطه های فعال مورد نیاز به جهت تشکیل رسوب کربنات کلسیم می شود. در فرآیند تعمیر و محافظت دستگاه تصفیه آب صنعتی، به کارگیری از یک ضد اسکالانت مطلوب به جهت دوری از رسوب گیری و حذف فیلتر فیلتر ممبران کلیدی است. آنتی اسکالانت های پلیمری دارای غلظت فراوان بالا و شتاب خوردگی ذیل بوده و به کارگیری از آن ها برای آب دریا، چاه های نمک و آب هایی مهم دشواری کاهش از 1000 میلی گرم در لیتر مناسب است. به این ترتیب می بایست مهم پیش تصفیه مناسب، کار اهمیت مقدار جریان های طراحی و تزریق آنتی اسکالانت مطلوب از تشکیل این رسوبات جلوگیری نمود. برای دستیابی به مرحله دوز پیشنهاد شده، فلوکن 260 باید به صورت پیوسته و متناسب مهم آب تغذیه، تزریق گردد. همین نوع آنتی اسکالانت غیر سمی است و در صورت تماس اهمیت تن هیچ مشکل پوستی و تنفسی ساخت نمی کند. فولانت (Foulant) به صورت تجمعی از مواد نرم و غیرکریستالی بر بر روی ممبران ظواهر می شود؛ همین مواد به طور معمول اهمیت اسید تمیز می شوند. آن‌گاه فیلتر غشایی شسته شده و اصلی محلول نمکی بنا می شود. به تیتر مثال، بعضا از ویروسهای اهمیت میزان نانومتر و برخی آلایندههای شیمیایی کلیدی وزن مولکولی اندک از لایههای فیلتر غشایی عبور میکنند. آنتی اسکالانت بایستی اهمیت دوز كردن پمپ از مخزن رقیق سازی ، مستقیم از درام یا این که از محل محافظت انبوه، به داخل منشا تغذیه اهمیت سرعتی كه اهمیت اعتنا به ترازو سیستم غشایی، مقدار دوز توصیه شده و دامنه تحویل از آن تعیین میگردد تزریق میگردد. همین دسته آنتی اسکالانت از مولکول های پلی اکریلیک با وزن مولکولی کم (در محدوده 100 تا 5000) یا وزن مولکولی بالا (در محدوده 6000 تا 25000) ساخته شده و شامل چند تیم دلیلی کربوکسیلیک اسید (COOH-) می باشد. مجموعه دیگری از مواد ضد رسوب هستند که مقدار PH آنان در مقطع 5 تا 6 هست و به طریق خنثی فعالیت می کنند و قابلیت و امکان استفاده حیاتی ممبران های مختلفی را دارند. آنتی اسکالانت های مبتنی بر فسفونات اصلی تیم های دلیلی کربوکسیلیک اسید و فسفات هستند. اهمیت توجه به سیال گزینه لحاظ و جور املاح و یون ها و ترکیبات موجود در آن‌ها می بایست PH ایده آل برای آنتی اسکالانت را انتخاب کرد. اگر شما هر نوع سوالی در ارتباط با کجا و نحوه به کار گیری از چگالی آنتی اسکالانت دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.