خرید كرم مغذی صورت فارماسريز – داروخانه روشا

خبر

اثرات ضد اكسيور عصاره و اسانس بومادران با روش هاي Graham و Sauden ارزيابي شد.يافته ها: عصاره و اسانس گياه بومادران موجب غير فعال شدن كرم هاي اكسيور گرديد، ولی بر عفونت زايي تخم ها تاثير آشكاري نداشت. در اين مطالعه سعي شد تا حساس تهيه تركيب مناسب كرم اسپيرنولاكتون، اثرات آن بر زنان در گیر به هيرسوتيسم ارزيابي گردد. نیز چنين پاسخ به معالجه در تیم كرم ترتينوئين در 20 نفر (50%) و در مجموعه آلفاهيدروكسي اسيد در 16 نفر (40%) خوب ارزيابي شد. درصد جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده و كاهش عملكرد در رقم طارم محلي نسبت به ساير ارقام ن کرم آبرسان صورت لافارر بيشتر بود (P£0.05). ازآنجاكه آسيب و زيان آفات به كشتزارهاي نخود، عملكرد اين جنس را پايين مي آورد و به کارگیری از سموم شيميايي به هيچ وجه تضمين كننده ي موفقيت كنترل آفات آن نيست، لذا كاربرد نحوه هاي كنترل غير شيميايي از جمله كاربرد كنترل زيستي (بيولوژيك) توسط نخودكاران، عاقلانه به حیث مي رسد. كرم هاي خاكي بعنوان يكي از شاخصهاي بيولوژيك براي شناسايي خاكهاي آلوده به فلزات مطرح ميباشند و تحقيقات زيادي در اين زمينه برروي اين جاندار خاكزي رخ گرفته است كه بعضی نتايج شبیه و يا متناقضي بدست آمده است. همین کرم بر پوست هیچ آسیبی نمی رساند و حساسیتی تولید نمی کند بدین ترتیب می توان آن را بر بر روی تمام نقاط بدن از پاراگراف سر و شکل و به راحتی جذب پوست می شود. در مجموع مي قدرت چنين نتيجه گيري كرد كه به کارگیری از چسب مهم پوششهاي هيدروكولوييد در زخمهاي فشاري تراز Iو II در بيشتر موارد بر روشهاي معمول فني تويين يا پانسمان بی آلایش ارجحيت دارد و اصلی دقت به سهولت استفاده از آن‌ها و راحتي بيمار وپاره اي مزاياي ديگر استفاده از آن ها در درمان زخمهاي فشاري مرحلهI و II توصيه مي شود. در اين تحقيق مستندات جامعي گرداوري شد تا درنهايت اصلی دقت به زيرساخت ها و امكانات موجود، پروتكل جامعي براي تعيين SPF به روش درون بدن حساس همكاري سازمان خوراک و داروي ايران تدوين شود. به دليل عدم وجود يك استاندارد جامع براي تعيين SPF به شیوه باطن بدن در ايران، تعيين اين فاكتور براي كرم هاي ضدآفتاب ايراني در كشور هاي خارجي و حیاتی پرداخت هزينه هاي گزاف شکل مي گيرد.