مرگ شلیک موش سفید در شمال انتاریو تحقیقات را برمی انگیزد

خبر

وزارت منابع طبیعی و جنگلداری از مردم درخواست کمک می کند تا افرادی را که مسئول تیراندازی غیرقانونی مور سفید در شمال انتاریو هستند ، دستگیر کند.

مقامات می گویند در طی هفته 26 اکتبر ، کسی دو گل گوزن گاو را در نزدیکی فولیت شلیک کرد و برداشت کرد.

Stoppers Crime Porcupine Crime می گوید یکی از گوزن های گاو سفید بود و تیراندازی و برداشت آنها در منطقه غیرقانونی است.

دولت انتاریو گفته است كه شكار غالباً رنگ سفید سفید (بیش از 50 درصد سفید) در واحدهای مدیریت حیات وحش 30 و 31 در شمال شرقی انتاریو مجاز نیست.