مقاله – ویکی فقه

خبر

اعلام علاقه رقابتی سبب ساز به رد مداد نوشته نمی شود ، البته ما می خوا‌هیم از آن آگاه شویم. ارائه عمدی داده ها غلط نظیر نامها و یا آدرسهای پست الکرونیکی جعلی سبب ساز رد مقاله شده و ممکن می باشد سبب ساز به تحقیقات بخش اعظم به عامل خطمشیسوءرفتار منجر شود. پدیدآوران میتوانند داوران همتا را اهمیت ارائه نام، آدرس ایمیل موسسه، ORCID یا Scopus ID آن ها به جهت نوشته ارسالی خویش پیشنهاد دهند لطفا در مورد پیشنهاد داوران به بخش همترازداوری در خطمشیدبیری همتا و همینطور به جهت استعمال از شناسههای منحصربهفرد به بخش شناسههای منحصربهفرد در خطمشیدبیری مراجعه نمایید. یافته ها نشان داد که پروسه تکثیر مقاله های ممیزی علم در نوسان بوده و بیشترین گرایش موضوعات آن‌ها مربوط به به دست آوردن و کار مالی، مدیریت، علم دیتاها و کتابداری و طبی عمومی داخلی میباشد و تعداد استنادهای محلی کشورها، سازمانها، نویسندگان، مجله ها و موضوعات نسبت به استنادهای جهانی شان زیاد تحت است. هیچ هزینهای برای ارسال مقاله یا انتشار آنان در تصویر تندرست اخذ نمیشود. ارسال نوشته به تصویر سالم بهصورت برخط انجام میگیرد. جهت تسهیل فرآیند ارسال برخط، سامانه به نحوی طراحی شده که بعضا از اقدامات کنترلی را بهصورت مداد انجام دیتا و فورا عضو را از اشکالات فنی با خبر و به دستورالعملهای ضروری سوق دهی میکند. درصورتی که تمایل ندارید از استراتژی جستجوی ورقه ها علمی انگلیسی و مقالات ISI ایلرنیکا به جهت دستیابی به سند علمی موردنیاز خود استفاده کنید، میتوانید تیتر مقاله / کتاب / پایاننامهی خویش را در هر مورد از پایگاههای علمی آیتم پشتیبانی کتابخانه ایلرنیکا جستجو نمایید (برای مشاهده ی لیست پایگاه های علمی ISI آیتم پشتیبانی اینجا کلیک کنید). پس از یافتن اوراق علمی مطلوب، لینک و پیوند یا این که شناسه دیجیتال (DOI) نوشته یا این که مکتوب گزینش شده را در نوار دانلود مقالات علمی ایلرنیکا وارد کرده، منتظر اخذ لینک و پیوند دانلود سند علمی بمانید. پنج نسخه از مجله برای نویسندهی مسوول ارسال خواهد شد. ۱۰ – آنگاه از چاپ مقاله محل کار مجله مدارک آن را تا شش ماه بایگانی و آنگاه از دوران مقرر معدوم می گردد . ۳- چکیده انگلیسی بایستی منطبق حساس منتخب پارسی باشد و در چهار قسمت (به ترتیب از چپ به راست) Background, Case presentation, Conclusion, دانلود مقاله ضرب المثل Keywords تنظیم گردد و ۳۲۰-۳۳۰ کلمه و واژه باشد. ب. مواد و نحوه ها: بهنحوی باید نوشته شود که هر خوانندهای بتواند مهم آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، شامل طراحی تحقیق: جزییات طریق مطالعه و علت تعیین آن (مثلا کوهورت)- مدت زمانه اجرای طرح و پیگیری.