مهاجرت به ترکیه چگونه است؟

خبر

این کاربر هیئت علمی دانشگاه در خصوص عارضه ها اجتماعی مسافرت اظهار میکند: بیکاری، فقر و کمبود آزادی و امنیت دیوانه می تواند عوارض مسافرت باشد. وی در خصوص تبعات هجرت برای کشور مبدا گفت: کشورهای مهاجر زمان نیروی انسانی خویش را از دست ارائه می کنند و نیروی انسانی اهمیت هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست چرا که یک مرزوبوم میتواند هر سرمایهای را وارد کند به جز سرمایه انسانی چرا که تربیت نیروی انسانی بسیار زمانبر و هزینهبر است. این جامعهشناس تصریح میکند: “بنیامین هیگن” استاد دانش کده هاروارد میگوید: “اگر کشورهای ثروتمند بتوانند اساسی پول خودشان پیشرفتهترین تکنولوژیها را وارد کنند البته نتوانند نیروی انسانی ماهر و کارشناس تربیت نمایند به رویش و توسعه اقتصادی و اجتماعی نمیرسند” و اینجاست که ارزش نیروی انسانی را اکثر شعور میکنیم. قراییمقدم اظهار میکند: امروز برخلاف سال های قبلی که فقط اشخاص کارشناس مسافرت میکردند اشخاص غیرمتخصص و عادی نیز در درحال حاضر مهاجرت میباشند چرا که مشکلات بیکاری، تورم و کمبود امنیت روانی را بخش اعظم حساس می کنند و همین اشخاص مهاجر به امید دستیابی به زندگی آهسته و موقعیت بهتر دست به مهاجرت میزنند و خطرات زیادی را به جان میخرند. وی تصریح کرد: وقتی نیروهایی مثل مریم میرزاخانی غالب پاداش جهانی ریاضیات یا دیگر افراد کارشناس ذیل تیتر فرارو گریز مغزها به مرزوبوم دیگری جذب می گردند حتی صدها چاه نفت نیز جای ارزشمندی همین اشخاص را نمیگیرد و به دشواری یک مملکت میتواند افراد اینچنینی را در طول سال های طولانی تربیت نماید و چه بسا همین افراد در ارتفاع تاریخ یک مرز و بوم تکرار مهاجرت ppt نشوند. سالاریان اظهار کرد: بعضی تمام سرمایه خویش را تبدیل به پول متداول مرز و بوم مقصد کرده و گمان می کنند آنگاه از مهاجرت میتوانند به راحتی شغلی پیدا کنند، همین از پایه غلط میباشد چرا که پذیرش مشاغل در همین کشورها محدود بوده و اینکه عدهای سوای مطالعه و تحقیق دست به چنین اقدامی میزنند جای تعجب دارد، زندگی در کشورهای خارجی دوچندان سخت است و این در خصوص افرادی که فاقد تخصص و سرمایه ضروری باشند اکثر درستی میکند. در مورد کشورها نیز بعضا از آنان کمک هزینههای علم آموزی را به دانشجویان میپردازند و دانشجوی دوران دکتری به استخدام دانش کده در میآید اما در کشورهایی نظیر انگلیس یا این که استرالیا به هیچ دانشجویی امداد هزینه تعلق نمیگیرد و بایستی حیاتی هزینههای شخصی علم آموزی کنند، بنابراین نمیتوان بدون تحقیق و تحلیل مبادرت به انتخاب محل علم آموزی کرد.