کاربرد کود سولفات پتاسیم در کشاورزی و باغداری – فروشگاه آنلاین قرنفیل

خبر

مجموعه آل کود به ادله واردات مستقیم همین کودها کمترین نرخ بازار را در لحاظ گرفته است. همین ماده به برهان عدم وجود کلر در مخلوط خود، برای گیاهان مضر نمیباشد. سولفات پتاسیم (سولفات پتاسیم) – یکی از مهمترین کودهای مضاعف متمرکز برای گیاهان می باشد که برای تغذیه گیاهانی که کلر را تحمل نمی کنند، استفاده می شود. داشته باشیم تا بتوان به بهترین شکل ممکن از آن استعمال کرد. هر چه میزان ناخالصي كود بيشتر شود اولا كمتر در آب حل شده و ثانيا از سرعت حل شدن آن کاسته می شود و لذا حتمی می باشد باغداراني كه از سيستم قطره اي استعمال مي كنند به شتاب حل شدن آن دقت نمايند. محصولاتی که حساسیت کمتری دارند، در شکل عده شدن کلرید از آب آبیاری، ممکن می باشد به سولفات پتاسیم برای رشد بهینه نیاز داشته باشند. نظیر پتاسیم، گوگرد نیز می تواند به جهت رویش به اندازه گیاه دوچندان مورد نیاز پتاسیم سولفات دارو باشد. سبزی هایی مثل گوجه فرنگی ، اسفناج ، کاهو و کرفس به میزان زیادی به سولفات پتاسیم نیاز دارند. همین کود حاوی مقادیر بالایی از عنصر پتاسیم و گوگرد است. سولفات پتاسیم به روش های گوناگونی اعم از واکنش کلرید پتاسیم دارای سنگ معدن لانگنبیتت،نیترات پتاسیم با سولفوریک اسید، واکنش کلرید پتاسیم دارای اسید سولفوریک یا گوگرد دی اکسید، آب و اکسیژن و بازیافت زباله های شکر تولید می شود. او‌لین گزینه مصرف سولفات پتاسیم، در کشاورزی و به جهت تأمین پتاسیم و گوگرد موردنیاز گیاه است. نتایج جداسازی واریانس صفات مورد باز‌نگری نشان بخشید کهاثر معمولی کود پتاسیم واسید هیومیک برارتفاع گیاه، تعداد ساقه گل دهندهو تعداد خوشه گل در مرحله احتمال 1 درصد معنا دار بوده است؛ ولی اثر متقابل آن ها بر ارتفاع گیاه معنی دار نشد. پرولین: اثر شوری، پتاسیم سولفات و برهمکنش آنان در میزان پرولین برگ بوتههای تیمارشده در مرحله یک % معنیدار بود (جدول 5). هم زمان اصلی ارتقا شوری تجمع پرولین در سلولهای برگ تاکها ارتقا یافت و در تیمار شوری 100 میلیمولار به بیشترین مقدار رسید (شکل 2- C). جزء‌جزء‌کردن عنصرها غذایی ماکرو در گیاه نشان اعطا کرد که تیمارهای اعمال شده بر مقادیر فسفر ونیتروژن جذب شده تاثیر مضمون‌ دار نداشت البته میزان پتاسیم در تیمار H40×K100 از سایر تیمارها فراتر بود. از سوی دیگر بالاترین مقدار ارتفاع، تعدادگل وتعداد شاخه گل دهنده هم متعلق به این تیمار بود. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه عملکرد سولفات پتاسیم لطفا از ورقه ما بخواهید.